Erstellt am 01. Januar 2016, 00:00

Marie Marcks im Karikaturmuseum Krems.